Balti Spezialitäten

  • Bhaji Balti Masala (vegetarisch)
  • €10,50
  • Murgh Balti Masala (Hähnchen)
  • €13,50
  • Gosht Balti Masala (Lamm)
  • €15,50
  • Jhinga Balti Masala (Riesengarnelen 6 Stk.)
  • €17,50