Balti Spezialitäten

  • Bhaji Balti Masala (vegetarisch)
  • €11,50
  • Murgh Balti Masala (Hähnchen)
  • €14,50
  • Gosht Balti Masala (Lamm)
  • €16,50
  • Jhinga Balti Masala (Riesengarnelen 6 Stk.)
  • €19,50